ONZG en Covid 19

Over ONZG

Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland

ONZG is een multidisciplinair oncologienetwerk in de regio Zuid-Gelderland. De leden van deze vereniging streven naar het verlenen van kwalitatief goede zorg, waarbij het voor de cliënt inzichtelijk is welke zorg in de regio geboden wordt. Betrokken disciplines en hulpverleners hebben korte lijnen met elkaar en weten de zorg goed op elkaar af te stemmen. Opgestelde kwaliteitseisen per discipline waarborgen de kwaliteit van de geleverde zorg.

Onze Visie

ONZG streeft naar een laagdrempelig netwerk voor de regio Zuid-Gelderland. De regio is onderverdeeld in 9 lokale netwerken. Op deze manier kan de zorg dicht bij de patiënt aangeboden worden. De benodigde disciplines zullen goed vindbaar zijn voor zowel het ziekenhuis, de cliënt, de mantelzorger als de oncologisch hulpverlener.
Om de vindbaarheid en de kwaliteit te waarborgen streven we naar:

 • Een goed werkende website met een herkenbaar logo
 • Vier keer per jaar multidisciplinair overleg per lokaal netwerk
 • Vier keer per jaar een regiobrede paraplu bijeenkomst
 • Een aantal keer per jaar overleg met de ziekenhuizen, Robuust en enkele leden van de vereniging

De website is zo ingedeeld dat de patiënt gemakkelijk de juiste hulpverlener in de buurt kan vinden. De patiënt kan eventuele vragen of aanmeldingen mailen. Er is een overzichtelijke kaart aanwezig van de regio met duidelijke informatie van de disciplines en hulpverleners die lid zijn. Er wordt heldere informatie gegeven over de behandelingen die geboden kunnen worden. 
De leden weten elkaar te vinden, ze zijn op de hoogte van elkaars vakgebied, kunnen beoordelen wanneer een cliënt doorverwezen dient te worden naar een collega en de korte lijnen zorgen ervoor dat er snel overlegd kan worden.

Hoe borgen wij de kwaliteit van de leden maar ook van het netwerk?

Waar staat  O.N.Z.G., Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland, voor:

O.N.Z.G. is een multidisciplinair netwerk . Wij hebben  als doel oncologische zorg dicht bij huis van de patiënt te kunnen bieden. Oncologiepatiënten en hun naasten, met hulpvragen op het gebied van oncologie, kunnen via onze website in oncologie gespecialiseerde zorgverleners vinden. Dit zijn onze leden, Door middel van het  invoeren van de eigen postcode kan men een aangesloten zorgverlener vinden dicht bij huis.

De vereniging:

 1. Is een officiële vereniging, door de notaris bekrachtigd, okt 2019
 2. Heeft een bestuur, bestaande uit : voorzitter, secretaris ,penningmeester en 2 ondersteunende
 3. Bestuursleden3- Bestuursleden nemen voor 3 jaar plaats en worden gekozen in de A.L.V. 
 4. Heeft een huishoudelijk reglement en statuten
 5. Alle leden hebben stemrecht
 6. 1 keer per jaar is er een ALV
 7. Penningmeester wordt gecontroleerd door de kascommissie , zij verleent hierop decharge
 8. Leden betalen 1 malig inschrijfgeld en per jaar contributie
 9. O.N.Z.G is verdeeld in 9 regio’s

Kwaliteit van de leden:

 1. In de statuten staan de kwaliteitseisen waaraan een ieder  moet voldoen alvorens lid te kunnen worden. Deze kwaliteitseisen zijn door de beroepsgroepen zelf opgesteld en volgen i.i.g de eisen van de beroepsverenigingen . Eisen zijn door het IKNL gezien.
 2. Een lid moet via diploma’s/certificaten kunnen laten zien dat hij / zij aan de kwaliteitseisen voldoet.
 3. Het lid neemt 4 keer per jaar deel aan een regiovergadering, waarvan 2 x verplicht.
 4. De regio vergadering wordt 4 keer per jaar georganiseerd. Hierin kunnen oa sprekers uitgenodigd worden dan wel casussen besproken worden. Dit om de vakinhoudelijke en multidisciplinaire kwaliteit te verbeteren.
 5. Deelname wordt bijgehouden via presentielijst en notulen
 6. Leden, van wie de beroepsgroep in de VERWIJSGIDS KANKER staat, staan ook in de VERWIJSGIDS benoemt.

Kwaliteit van het multidisciplinaire netwerk borgen:

 1. Iedere regio wordt vertegenwoordigd door 2 regiovertegenwoordigers. Zij zien toe op het organiseren van een regioavond  3 keer per jaar. 1 keer per jaar wordt er naast de ALV een gezamenlijke avond gehouden met een multidisciplinair oncologie gerelateerd thema.
 2. 2 keer per jaar wordt er een paraplu vergadering gehouden met bestuur en regio’s. Iedere regio wordt daarin vertegenwoordigd door 1 regiovoorzitter  om lopende zaken te bespreken.
 3. We onderhouden contacten met de ziekenhuizen waarbij onderling kennis en kunde gedeeld kan worden en CWZ stelt hierin vergaderlocatie ter beschikking.
 4. We spreken geregeld met het IKNL over kwaliteit
 5. We voldoen aan de gestelde eisen van IKNL waaraan een netwerk moet voldoen.
 6. O.N.Z.G is als vereniging ook in VERWIJSGIDS KANKER opgenomen

Website kwaliteit borging:

 1. De website wordt door ICT Maatwerk  onderhouden.
 2. Website houden we zelf up to date. Denk aan nieuwe aanmeldingen of afmeldingen . Dit geven we ook door aan IKNL 1x per maand om onze lijst up to date te houden.
 3. Website voorziet in keuzevrijheid voor de cliënt. Men kan zoeken naar een zorgverlener in de eigen regio of daarbuiten

Wat bieden wij de ziekenhuizen?

 1. Makkelijk te vinden zorgprofessionals, 1ste lijners, die hun cliënten kwalitatief goede zorg kunnen verlenen op het gebied van oncologie.
 2. Zorg dichtbij de cliënt, in zijn postcode gebied.
 3. Onze website staat in de verwijsgids kanker van het IKNL
 4. O.N.Z.G heeft korte lijnen  met het  Marikenhuis en Helen Dowling Instituut
 5. Wij zijn een netwerk van eerstelijns hulpverleners die evidence based werken.
 6. Hoe de complementaire zorg een plek te geven binnen ons netwerk is nog in onderzoeksfase.
 7. We willen hierover met de ziekenhuizen en IKNL spreken, hoe dit doen en kwaliteit te waarborgen.
Scroll naar top