Over ONZG

Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland

ONZG is een multidisciplinair oncologienetwerk in de regio Zuid-Gelderland. De leden van deze vereniging streven naar het verlenen van kwalitatief goede zorg, waarbij het voor de cliënt inzichtelijk is welke zorg in de regio geboden wordt. Betrokken disciplines en hulpverleners hebben korte lijnen met elkaar en weten de zorg goed op elkaar af te stemmen. Opgestelde kwaliteitseisen per discipline waarborgen de kwaliteit van de geleverde zorg.

Onze Visie

ONZG streeft naar een laagdrempelig netwerk voor de regio Zuid-Gelderland. De regio is onderverdeeld in 10 lokale netwerken. Op deze manier kan de zorg dicht bij de patiënt aangeboden worden. De benodigde disciplines zullen goed vindbaar zijn voor zowel het ziekenhuis, de cliënt, de mantelzorger als de oncologisch hulpverlener.
Om de vindbaarheid en de kwaliteit te waarborgen streven we naar:

 • Een goed werkende website met een herkenbaar logo
 • Vier keer per jaar multidisciplinair overleg per lokaal netwerk
 • Vier keer per jaar een regiobrede paraplu bijeenkomst

De website is zo ingedeeld dat de patiënt gemakkelijk de juiste hulpverlener in de buurt kan vinden. De patiënt kan eventuele vragen of aanmeldingen mailen. Er is een overzichtelijke kaart aanwezig van de regio met duidelijke informatie van de disciplines en hulpverleners die lid zijn. Er wordt heldere informatie gegeven over de behandelingen die geboden kunnen worden. 
De leden weten elkaar te vinden, ze zijn op de hoogte van elkaars vakgebied, kunnen beoordelen wanneer een cliënt doorverwezen dient te worden naar een collega en de korte lijnen zorgen ervoor dat er snel overlegd kan worden.

Hoe borgen wij de kwaliteit van de leden maar ook van het netwerk?

Waar staat  O.N.Z.G., Oncologie Netwerk Zuid-Gelderland, voor:

O.N.Z.G. is een multidisciplinair netwerk . Wij hebben  als doel oncologische zorg dicht bij huis van de patiënt te kunnen bieden. Oncologiepatiënten en hun naasten, met hulpvragen op het gebied van oncologie, kunnen via onze website in oncologie gespecialiseerde zorgverleners vinden. Dit zijn onze leden,

De vereniging:

 1. Is een officiële vereniging, door de notaris bekrachtigd, okt 2019.
 2. Heeft een bestuur, bestaande uit : voorzitter, secretaris ,penningmeester en 2 algemeen bestuursleden.
 3. Bestuursleden nemen voor 3 jaar plaats en worden gekozen in de A.L.V.  (Algemen Leden Vergadering).
 4. Heeft een huishoudelijk reglement en statuten.
 5. Alle leden hebben stemrecht.
 6. Eén keer per jaar is er een A.L.V.
 7. Penningmeester wordt gecontroleerd door de kascommissie , zij verleent hierop decharge.
 8. Leden betalen éénmalig inschrijfgeld en een jaarlijkse contributie.
 9. O.N.Z.G is verdeeld in 10 regio’s.

Kwaliteit van de leden:

 1. In het huishoudelijk regelement staan de kwaliteitseisen waaraan een ieder  moet voldoen alvorens lid te kunnen worden. Deze kwaliteitseisen zijn door de beroepsgroepen zelf opgesteld en volgen i.i.g de eisen van de beroepsverenigingen . Eisen zijn door het IKNL gezien.
 2. Een lid moet via diploma’s/certificaten kunnen laten zien dat hij / zij aan de kwaliteitseisen voldoet.
 3. De regio bijeenkomst wordt 3 keer per jaar georganiseerd. Hierin kunnen oa sprekers uitgenodigd worden dan wel casussen besproken worden. 1 keer per jaar wordt er een A.L.V. gecombineerd symposium georganiseerd met een multidisciplinair oncologie gerelateerd thema. Dit om de vakinhoudelijke en multidisciplinaire kwaliteit te verbeteren.
 4. Het lid is verplicht minimaal twee keer per jaar deel te nemen aan een bijeenkomst.
 5. Deelname wordt bijgehouden via presentielijst en notulen.
 6. Leden, van wie de beroepsgroep in de VERWIJSGIDS KANKER staat, staan ook in de VERWIJSGIDS benoemt.

Kwaliteit van het multidisciplinaire netwerk borgen:

 1. Er worden 4 bijeenkomsten georganiseerd per jaar waarvan 3 regiobijeenkomsten en 1 A.L.V.
 2. Bijwonen van minstens 2 regiobijeenkomsten per jaar is verplicht. Tijdens de regiobijeenkomsten kunnen oa sprekers uitgenodigd worden dan wel casussen besproken worden. Dit om de vakinhoudelijke en multidisciplinaire kwaliteit te verbeteren. De notulen worden gedeeld op de interne pagina van de website, waar alle leden, ook van andere regio’s, inzage in hebben.
 3. Iedere regio wordt vertegenwoordigd door 2 regiovertegenwoordigers. Zij zien toe op het organiseren van de regiobijeenkomst.
 4. 1 Keer per jaar wordt er een A.L.V. gecombineerd symposium georganiseerd met een multidisciplinair oncologie gerelateerd thema, georganiseerd door de commissie A.L.V.
 5. 2 Keer per jaar wordt er een paraplu vergadering georganiseerd. Hierbij zijn per regio één vertegenwoordiger en twee bestuursleden aanwezig.
 6. We spreken geregeld met het IKNL over kwaliteit en hoe die te borgen.
 7. We voldoen aan de gestelde eisen van IKNL waaraan een netwerk moet voldoen.
 8. O.N.Z.G is als vereniging ook in VERWIJSGIDS KANKER opgenomen.

Website kwaliteit borging:

 1. De website wordt door ICT Maatwerk  onderhouden.
 2. Website houden we zelf up to date. Denk aan nieuwe aanmeldingen of afmeldingen . Dit geven we ook door aan IKNL.
 3. Website voorziet in keuzevrijheid voor de cliënt. Men kan zoeken naar een zorgverlener in de eigen regio of daarbuiten.

Wat bieden wij de ziekenhuizen?

 1. Makkelijk te vinden zorgprofessionals, 1ste lijners, die hun cliënten kwalitatief goede zorg kunnen verlenen op het gebied van oncologie.
 2. Zorg dichtbij de cliënt.
 3. Onze website staat in de verwijsgids kanker van het IKNL.
 4. O.N.Z.G heeft korte lijnen  met het  Marikenhuis en Helen Dowling Instituut.
 5. Wij zijn een netwerk van eerstelijns hulpverleners die evidence based werken.

Samantha ’t Hoen- Voorzitter

Ingrid Arts- Penningmeester

Marie-Thérèse Oldenzeel – Bestuurslid

Jacqueline van den Berg-Sengers- Bestuurslid

Scroll naar boven